Πρόγραμμα Erasmus+

Stories4ALL

Το έργο Stories4ALL στοχεύει να υποστηρίξει την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες) ως προς το να εξερευνήσει εναλλακτικές οδούς μάθησης που να εστιάζουν στην ανάπτυξη, στην προώθηση της δημιουργικότητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και στην κοινωνική ένταξη των μαθητών με οπτική αναπηρία. Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του αισθήματος αλληλεγγύης και ενεργού συμμετοχής στα κοινά για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό. Το έργο θα επιτύχει τους στόχους του συνδυάζοντας στοιχεία συμπερίληψης, δημιουργικότητας και ψηφιακών τεχνολογιών, όπως σχεδιασμό/επεξεργασία εικόνας, εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών και τρισδιάστατη εκτύπωση.

 

Ομάδες Στόχοι έργου Stories4ALL

Εκπαιδευτές

Διδάσκοντες

Οικογένειες μαθητών με οπτική αναπηρία

Ας μάθουμε μαζί!